Συχνές Ερωτήσεις

Για την Κοινωνική & Aλληλέγγυα Οικονομία (Κ.Αλ.Ο)

Τι είναι η Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία (Κ.ΑΛ.Ο.);

Η Κ.ΑΛ.Ο. είναι ένα διαφορετικό μοντέλο ανάπτυξης της κοινωνίας και οικονομίας το οποίο ικανοποιεί κοινωνικές ανάγκες με καινοτόμο τρόπο δίνοντας έμφαση στον κοινωνικό αντίκτυπο και την αειφόρο ανάπτυξη.
Οι βασικές αρχές της Κ.ΑΛ.Ο. είναι:

 • Ο σεβασμός στον άνθρωπο και το περιβάλλον
 • Η ισοτιμία
 • Η δημοκρατική συμμετοχή και λήψη αποφάσεων

Γιατί η Κ.Αλ.Ο. είναι ένα εναλλακτικό οικονομικό μοντέλο;

Η Κ.ΑΛ.Ο. είναι ένα διαφορετικό μοντέλο ανάπτυξης της οικονομίας γιατί:

 • βασίζεται στην εναλλακτική μορφή οργάνωσης των σχέσεων παραγωγής, διανομής, κατανάλωσης και επανεπένδυσης και
 • δίνει έμφαση στη συλλογική και κοινωνική ωφέλεια

Τι είναι η συλλογική ωφέλεια;

Ως «Συλλογική ωφέλεια» εννοείται η από κοινού εξυπηρέτηση των αναγκών των μελών ενός φορέα Κ.ΑΛ.Ο., μέσα από:

 • τη διαμόρφωση ισότιμων σχέσεων παραγωγής,
 • τη δημιουργία θέσεων σταθερής και αξιοπρεπούς εργασίας,
 • τη συμφιλίωση προσωπικής, οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής

Τι είναι η κοινωνική ωφέλεια;

«Κοινωνική ωφέλεια» εννοείται η εξυπηρέτηση κοινωνικών αναγκών τοπικού ή ευρύτερου χαρακτήρα μέσα από δραστηριότητες:

 • βιώσιμης και αειφόρου ανάπτυξης προωθώντας την κοινωνική και οικονομική ισότητα, την ισότητα των φύλων και δίνοντας έμφαση στις ιδιαιτερότητες των τοπικών κοινωνιών,
 • παροχής κοινωνικών υπηρεσιών στους τομείς της εκπαίδευσης, της υγείας, της κοινωνικής στέγασης, της κοινωνικής σίτισης, της παιδικής φροντίδας, της μακροχρόνιας φροντίδας και της κοινωνικής αρωγής και
 • κοινωνικής ένταξης δημιουργώντας προϋποθέσεις για την ισότιμη συμμετοχή στην κοινωνική και οικονομική ζωή ατόμων που ανήκουν στις ευάλωτες και τις ειδικές ομάδες

Ποιοι είναι οι Φορείς Κ.ΑΛ.Ο.;

 • Οι Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ) α) Ένταξης Ειδικών Ομάδων, β) Ένταξης Ευάλωτων Ομάδων, γ) Συλλογικής και Κοινωνικής Ωφέλειας
 • Οι Κοινωνικοί Συνεταιρισμοί Περιορισμένης Ευθύνης του άρθρου 12 του Ν.2716/1999
 • Οι Συνεταιρισμοί Εργαζομένων
 • Οποιοσδήποτε άλλος φορέας, εφόσον λειτουργεί με τι εξής αρχές:
  • Αναπτύσσει δραστηριότητες συλλογικής και κοινωνικής ωφέλειας
  • Λειτουργεί σύμφωνα με την αρχή ένα μέλος-μία ψήφος
  • Εφαρμόζει περιορισμούς στη διανομή των κερδών
  • Αποβλέπει στην οριζόντια δικτύωση με άλλους φορείς Κ.ΑΛ.Ο.

Πού μπορώ να βρω αξιόπιστες πληροφορίες για την Κ.ΑΛ.Ο.;

Αξιόπιστες πληροφορίες για την Κ.ΑΛ.Ο. μπορείτε να βρείτε στο επίσημο website του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης, στη σχετική ενότητα για την Κοινωνική Οικονομία, εδώ.